สร.ธ.ก.ส.

Welcome to BAACSETU.org

สร.ธกส.

เรียน พี่น้อง สมาชิก สร.ธกส. ที่เคารพรักทุกท่าน

ผมขอแจ้งข่าวดี ให้พี่น้องทุกคนทราบว่าเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้มีการพิจารณาร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ........ กรณีขอเพิ่มเติมเงินชดเชยการออกจากงานจาก 300 วัน เป็น 400 วัน รวมถึงพนักงานหญิงลาคลอดและลาฝากครรภ์ได้โดยไม่นับเป็นวันลา ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน

ผมขอขอบคุณ ท่านรอง ปธ.สนช.นายพีระศักดิ์ พอจิต ได้ให้โอกาสผมและคณะกรรมการ สร. รวมถึง พนักงานจาก สนจ.อุตรดิตถ์ ได้เข้าพบที่บ้านพัก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนการแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงาน ที่ค้างอยู่ในขั้นตอนของ สนช. ผ่านวาระ 1 และ 2 แล้วเหลือวาระที่ 3 เพื่อช่วยเร่งการบรรจุวาระและการพิจารณา จนได้มีการแก้ไข ในะการประชุมของนภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ผมในนามประธาน สร.ธกส.ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ท่านช่วยผลักดัน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

นอกจากนี้แล้วท่านยังได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในงาน 30 ปี สร.ธกส.เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

หลังจากนี้ ผมในฐานะประธาน สร.ธกส.จะเร่งผลักดัน พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ในส่วนของพนักงาน ธ.ก.ส.อย่างเต็มที่เพื่อแบ่งเบาภาระของพี่น้องเรา

อีกไม่นานก็จะถึงวันปีใหม่ 1 มกราคม 2562 ผมขออำนวยพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่พี่น้องเคารพนับถือ ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม ขอจงดลบรรดาลให้พี่น้อง

สมาชิก สร.ธกส. จงมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน ในชีวิตครอบครัวตลอดปี 2562 นี้สืบไป

 

ด้วยรักและศรัทธาในสมาชิก

ประสิทธิ์ พาโฮม

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การกระเกษตร